آموزش ضمن خدمت کارکنان، رویکردی مهم برای ارتقا و توسعه سرمایه انسانی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش مجازی جامعه نگر در نظام سلامت مرکز آموزش بهورزی کاشمر، کاشمر ،ایران

2 گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه بیهوشی واتاق عمل ، دانشکده پرستاری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ،ایران

4 مرکز آموزش بهورزی کاشمر، کاشمر ، ایران

چکیده

مقدمه: دوره‌های آموزش ضمن خدمت یک رویکرد مهم برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی کارکنان سازمان‌ها محسوب گردیده است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان برعملکرد سازمانی بهورزان و مراقبین سلامت بوده است.
روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بهورزان درروستا (88 نفر) ومراقبین سلامت (55 نفر) در مراکز جامع خدمات سلامت روستایی و شهری بوده است. این دوره‌های آموزشی از اردیبهشت‌ماه تا پایان بهمن‌ماه وطی 10 ماه برای گروه بهورزان حدود 80 ساعت و مراقبین سلامت حدود 77 ساعت برگزار گردیده است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه عملکرد سازمانی، هرسی وگلداسمیت  که شامل 42 سؤال وهفت مؤلفه بوده و قبل و بعد از برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت توسط واحدهای پژوهشی تکمیل گردیده است. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از spss نسخه 22 انجام شده است.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان توانسته است میانگین نمره عملکرد سازمانی رادرکل جامعه ارتقا دهد و این افزایش معنی‌دار بوده است (03/0 p =). همچنین نتایج مطالعه نشان داده است آموزش ضمن خدمت کارکنان بر مؤلفه‌های محیط و ارزیابی به ترتیب در گروه بهورزان و مراقبین شهری مؤثر بوده است ولی بر سایر مؤلفه‌ها تأثیر معنی‌داری نداشته است.
نتیجه گیری: اجرای دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان در افزایش عملکرد کارکنان، مهارت‌ها و توانمندی آنان در کل جامعه مؤثر بوده 

کلیدواژه‌ها