مقایسه برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی، مورد مطالعه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- دانشکده علوم تربیتی مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: این مطالعه به‌منظور مقایسه عملکرد برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به‌شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی - مقطعی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان ورودی 1396 به تعداد 275 نفر (که تعداد 135 نفر به‌شیوه کورسی و تعداد 140 نفر نیز به‌شیوه برنامه ملی پزشکی) می‌باشند. روش نمونه‌گیری، سرشماری می‌باشد. برای تجزیه‌و‌‌تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است.
نتایج: بررسی میانگین پاسخ‌ها نشان می‌دهد معدل مقطع فیزیوپاتولوژی در گروه برنامه ترمی با شیوه‌ی کورسی 36/2±99/15 و معدل ترمی با شیوه برنامه ملی پزشکی، 14/1±70/16 به‌دست آمده است که حاکی از آن است که میانگین معدل ترمی برنامه ملی پزشکی نسبت به برنامه کورسی بالاتر است.
نتیجه گیری: با ارزیابی نمرات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تغییر برنامه درسی مقطع فیزیوپاتولوژی از برنامه کورسی به برنامه ملی پزشکی، به جهت بهبود نسبی عملکرد تحصیلی دانشجویان که معدل آنها نسبت به برنامه‌ی کورسی بالاتر شده است می‌تواند به‌عنوان رویکرد مناسبی در جهت بهبود روند آموزش پزشکی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها