بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیات علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی زاهدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد زاهدان

چکیده

مقدمه: در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، اﻧﮕﻴﺰش ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮی را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎری ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. لذا این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ با ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دانشکده ی پرستاری و مامایی زاهدان انجام گردید

مواد و روش ها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 255 نفر از دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زاهدان که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند انجام گرفت . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و پرسشنامه عوامل مرتبط روحی و همکاران که چهار عامل رفاه دانشجویی، آموزش دانشکده، مراکز آموزشی و آینده شغلی را مورد بررسی قرار می دهد، استفاده گردید و آنالیز داده های حاصل با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد

یافته ها:نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اکثریت دانشجویان از لحاظ انگیزشی در سطح متوسط قرار داشتند وانگیزش تحصیلی دانشجویان با سن ،جنس ،رشته ی تحصیلی و سال چندم دانشگاه بودن و چهار عامل رفاه دانشجویی، آموزش دانشکده، مراکز آموزشی و آینده شغلی ارتباط معنی داردارد p≤0/05))

نتیجه گیری: از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته های علوم پزشکی مهمترین سرمایه نه تنها بر ای جامعه پزشکی بلکه یک سرمایه ملی محسوب میشوند و انگیزش تحصیلی به عنوان نیروی محرک فعالیتهای دانشجووعامل جهت دهنده حرکت محسوب میشود.لذاهرگونه تلاش درجهت تقویت نیروی محرکه درفراگیران بسیارمؤثروبااهمیت خواهدبود.

کلیدواژه‌ها