مروری بر انواع روشهای ارزیابی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به توسعه ارزیابی الکترونیکی لازم است برنامه ریزی برای اجرای آن درسیستم آموزشی بیشتر موردتوجه قرار گیرد.دvمطالعه حاضر مروری برانواع روش های ارزیابی الکترونیکی شامل آزمون های ساختارمند،غیرساختارمندو استدلالی ارائه شده است.روش انجام کار:مطالعه حاضرمروری ازنوع Overview است.این نوع مطالعات مروری، باهدف بررسی وتبیین ویژگی های یک مفهوم وتوضیح آن انجام می شود.مطالعه حاضر ازطریق جستجوی کلیدواژه های Distance education, assessment, e-learning, e-assessment, educational management,و Formative assessment معادل فارسی آن آموزش ازراه دور،مدیریت آموزشی،ارزیابی الکترونیکی،یادگیری الکترونیکی، ارزیابی تکوینی درپایگاه های دادهMagIran, ISC , SID ,Scopus, Science Direct, PubMed انجام شده است.جستجو به زبان فارسی و انگلیسی درسالهای 2000-سپتامبر 2021 انجام شده است. دربررسی انجام شده دvمرحله اول 105 مطالعه استخراج شد.سپس عنوان متون مستخرج بررسی و 52 مستندشامل مقاله،گزارش وراهنما جهت بررسی چکیده درمرحله بعد واردشد.درنهایت براساس معیار ورود 28 مقاله جهت بررسی کامل متن موردبررسی قرار گرفت و در مطالعه حاضر استفاده شد.یافته ها: انواع آزمون های ساختارمندوغیرساختارمنددvفرایند ارزیابی فراگیردرسیستم های آموزش علوم پزشکی کاربرددارد. ازمهمترین آزمون های ساختارمندشامل آزمون های چندگزینه ای،سؤالات جایگذاری،انتخاب نقاط مهم تصویر،سؤالات صحیح/غلط و شبیه سازی فرایندها هستندکه به صورت الکترونیکی اجرامی شوند.سؤالات تشریحی،سؤالات کوتاه پاسخ و سؤالات پرکردنی، سؤالات مبتنی بر سناریو، آزمونهای شفاهی و سؤالات مبتنی بربازاندیشی و بارگذاری فایل درطبقه روش های ارزیابی غیرساختارمنددسته بندی می شوند.همچنین به منظورارزیابی سطوح بالای شناختی فراگیران واستفاده ازرویکرد "ارزیابی برای یادگیری" می توان ازآزمون های مبتنی برپروژه استفاده کرد.اجرای آزمون های استدلالی به صورت الکترونیکی می تواندبرای سنجش مهارتهای تصمیم گیری واستدلالی استفاده شود. نتیجه گیری: آزمون های الکترونیکی بستر مناسبی را برای سنجش سطوح مختلف شناختی فراهم می کند که اهمیت زیادی در آموزش علوم پزشکی دارد. نکته خیلی مهم انتخاب متناسب آزمون با اهداف آموزشی است که می تواند در بهبود اثربخشی ارزیابی مؤثر باشد. لذا استفاده از روش های متنوع و متناسب با اهداف آموزشی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها