انواع روش‌های ارزیابی الکترونیکی: یک مرور هدفمند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به توسعه ارزیابی الکترونیکی لازم است برنامه‌ریزی برای اجرای آن درسیستم آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر مروری بر انواع روش‌های ارزیابی الکترونیکی شامل آزمون‌های ساختارمند، غیر‌ساختارمند و استدلالی ارائه شده است.
روش کار: مطالعه حاضر مروری از نوع بررسی هدفمند  با هدف معرفی و توصیف ابعاد و ویژگی‌های پدیده مورد بررسی در سیستم‌های آموزشی انجام شده است. این نوع مطالعات مروری، با هدف بررسی و تبیین ویژگی‌های یک مفهوم و توضیح آن انجام می‌شود. مطالعه حاضر از طریق جستجوی کلید واژه‌های  Virtual education Distance education, electronic test, , assessment, e-learning, e-assessment و Formative assessment معادل فارسی آن آموزش از راه دور، آموزش مجازی، آزمون الکترونیکی، ارزیابی الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، ارزیابی تکوینی درپایگاه‌های داده MagIran, ISC , SID ,Scopus, Science Direct, PubMed انجام شده است. جستجو به زبان فارسی و انگلیسی درسال‌های 2000- سپتامبر 2021 انجام شده است. در بررسی انجام شده در مرحله اول 105 مطالعه استخراج شد. معیار ورود مطالعاتی بودند که در رابطه با عناصر، مولفه‌ها و روش‌های ارزیابی در آموزش مجازی انجام شده است که به زبان انگلیسی یا فارسی منتشر شده بودند. عناوین مستخرج بررسی و 52 مستند شامل مقاله، گزارش و راهنما جهت بررسی چکیده در مرحله بعد وارد شد. در نهایت براساس معیار ورود 28 مقاله جهت بررسی کامل متن مورد بررسی قرار گرفت و در مطالعه حاضر استفاده شد.
نتایج: انواع آزمون‌های ساختارمند و غیرساختارمند در فرایند ارزیابی فراگیر درسیستم‌های آموزش علوم پزشکی کاربرد دارد. مهمترین آزمون‌های ساختارمند شامل آزمون‌های چند گزینه‌ای، سؤالات جای‌گذاری، انتخاب نقاط مهم تصویر، سؤالات صحیح/غلط و شبیه‌سازی فرایندها هستند که به‌صورت الکترونیکی طراحی و اجرا می‌شوند. سؤالات تشریحی، سؤالات کوتاه پاسخ و سؤالات پرکردنی، سؤالات مبتنی بر سناریو، آزمون های شفاهی و سؤالات مبتنی بر بازاندیشی و بارگذاری فایل در طبقه روش های ارزیابی غیرساختارمند دسته بندی می شوند. همچنین به منظور ارزیابی سطوح بالای شناختی فراگیران و استفاده از رویکرد "ارزیابی برای یادگیری" می توان ازآزمون های مبتنی بر پروژه استفاده کرد. اجرای آزمون های استدلالی به صورت الکترونیکی می تواند برای سنجش مهارت های تصمیم گیری واستدلالی استفاده شود.
نتیجه گیری: آزمون های الکترونیکی بستر مناسبی را برای سنجش سطوح مختلف شناختی فراهم می کند که اهمیت زیادی در آموزش علوم پزشکی دارد. نکته خیلی مهم انتخاب متناسب آزمون با اهداف آموزشی است که می تواند در بهبود اثر بخشی ارزیابی مؤثر باشد. لذا استفاده از روش های متنوع و متناسب با اهداف آموزشی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها