انتخاب واژگان صحیح: پاشنه آشیل در مقالات آموزش پزشکی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نظر به تکرار فزاینده استفاده از واژگان نادرست در چکیده در مقالات آموزش پزشکی، تلاش شده است که با ارائه فهرست واژگان صحیح، مخاطبین مجلات قادر باشند از معادل های صحیح استفاده کنند. انتخاب کلیدواژه های درست براساس محتوای مورد پژوهش و منطبق بر متون تخصصی صورت گرفته و نیز با توجه به واژگان پیشنهادی پایگاههایی که مجله در آن ایندکس میشود، انتخاب میشوند و معمولا با چالش زیادی همراه نیستند، اما انتخاب واژگان متدولوژی و آمار و ساختارهای نگارش علمی گاهی به درستی صورت نمیگیرد. لذا ارائه فهرستی از واژگان که بطور معمول در تمام مقالات استفاده شده و قابل درک و خوشایند جامعه آکادمیک است، برای پیشگیری از بروز این دست اشتباهات ضروری به نظر میرسد تا مخاطبان با خواندن مقالات سردرگم و بیش از حد شگفت زده نشوند. در این مقاله تلاش شده است با توجه به اجزای چکیده، واژگان مورد نیاز مخاطبین جهت ترجمه در اختیار آنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها