طراحی و ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه ارتقاء عملکرد اعضای هیئت علمی بر اساس ارزیابی توانمندی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم تربیتی ومشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه: الگوهای مختلف نیروی انسانی کارآمد به‌عنوان مبانی نظری قدرتمندی در پژوهش‌ها مورد تأکید واقع‌شده است. ارزیابی  شناختی  یکی از مهمترین  مباحث  علوم شناختی  و  مدیریت  است. از جمله در عصر حاضر با رشد و گسترش علوم شناختی نیاز است مطالعات خود را در این حوزه عمیق تر سازیم. هدف این مطالعه طراحی و ارزیابی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه  های دولتی وآزاد دربارۀ ملاکها و مؤلفه های ارزیابی از اساتید و نیز تعیین مراجع ارزیابی مناسب برای هریک از مؤلفه های ارزیابی عملکرد استاد در محیط دانشگاهی می پردازد.
روش کار: این مطالعه از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران(ملی و آزاد) بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 350نفر انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و سنجش روایی و پایای از روشهای تحلیل عامل تأییدی و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی- استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. همچنین جهت استخراج مؤلفه های پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و نیز برای اعتبارسنجی ابزار از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.
نتایج: براساس یافته های پژوهش، مؤلفه های یازده گانه: تصمیم‌گیری، تنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شناختی، شناخت اجتماعی، خلاقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فراشناخت، مهارت کلامی، انعطاف‌پذیری شناختی، حافظه کاری به عنوان مؤلفه های ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی شناخته شد.
نتیجه گیری: نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نشان داد که ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی دارای روایی سازه است.

کلیدواژه‌ها