طراحی و روانسنجی پرسشنامه شناسایی چالش‌های آموزش مجازی در همه‌گیری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

2 گروه فناوری اصلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

3 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

4 گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

5 گروه رادیولوزی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

6 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

7 گروه آمارزیستی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت آموزش مجازی در ایام کووید 19 به جهت غیرحضوری شدن آموزش‌های دانشگاهی به اوج خود رسید اما استفاده از آن برای فراگیران با چالش‌هایی همراه بود که در این پژوهش به بررسی چالش‌های استفاده از آموزش مجازی در ایام کووید 19 پرداخته می‌شود. هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامه برای شناسایی چالش‌های آموزش مجازی در دانشجویان دانشگاه بود.
روش کار: این پژوهش حاضر توصیفی، مقطعی می‌باشد که در سال 1399 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل 683 نفر دانشجو بودند که نمونه‌ای به تعداد 295 نفر براساس معیار ورود با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی از نظرات متخصصان استفاده شد. جهت تعیین ابعاد پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی همسانی درونی سئوالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 صورت گرفت.
نتایج: بطور کلی 5 عامل (شرایط و انگیزه فراگیران، استاد و روش تدریس، توانایی دسترسی فراگیر به اینترنت، پشتیبانی و مسئولین، فنی) در مجموع 895/60 درصد از کل واریانس را تبیین می‌کند که عامل شرایط و انگیزه فراگیر با 796/4 درصد بیش‌ترین سهم و عامل فنی با 054/3 درصد کمترین سهم را در تبیین متغییر داشت.
نتیجه گیری: مهم‌ترین مشکلات دانشجویان استفاده از آموزش مجازی در ایام کووید 19 شرایط و انگیزه خود فراگیران بود این در حالی است که انگیزه بطور مستقیم با موفقیت و عملکرد دانشجویان مرتبط است. براین اساس اساتید نقش بسیار مهمی در برانگیختن انگیزه فراگیران از طریق به کارگیری شیوه‌های تدریس با مشارکت فعال دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها