طراحی و روانسنجی پرسشنامه شناسایی چالش های آموزش مجازی در همه‌گیری کووید19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

2 گروه فناوری اصلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

3 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

4 گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

5 گروه رادیولوزی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

6 گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

7 گروه آمارزیستی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران

چکیده

مقدمه:  اهمیت آموزش مجازی در ایام کووید 19 به جهت غیرحضوری شدن آموزش­های دانشگاهی به اوج خود رسید اما استفاده از آن برای فراگیران با چالش­هایی همراه بود که در این پژوهش به بررسی چالش­های استفاده از آموزش مجازی در ایام کووید 19 پرداخته می­شود.  هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامه برای شناسایی چالش های آموزش مجازی در دانشجویان دانشگاه بود.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی، مقطعی می­باشد که در سال 1399 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل 683 نفر دانشجو بودند که نمونه­ای به تعداد 295 نفر براساس معیار ورود با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی از نظرات متخصصان استفاده شد. جهت تعیین ابعاد پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی همسانی درونی سئوالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 26 صورت گرفت.
نتایج:  بطور کلی 5 عامل (شرایط و انگیزه فراگیران، استاد و روش تدریس، توانایی دسترسی فراگیر به اینترنت، پشتیبانی و مسئولین، فنی) در مجموع 895/60 درصد از کل واریانس را تبیین می­کند که عامل شرایط و انگیزه فراگیر با 796/4 درصد بیش­ترین سهم و عامل فنی با 054/3 درصد کمترین سهم را در تبیین متغییر داشت.
نتیجه گیری:   مهم­ترین مشکلات دانشجویان استفاده از آموزش مجازی در ایام کووید 19 شرایط و انگیزه خود فراگیران بود این در حالی است که انگیزه بطور مستقیم با موفقیت و عملکرد دانشجویان مرتبط است. براین اساس اساتید نقش بسیار مهمی در برانگیختن انگیزه فراگیران از طریق به کارگیری شیوه­های تدریس با مشارکت فعال دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها