نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

دانشجو‌محوری به معنای درگیر کردن دانشجویان در کل فرایند یاد‌دهی و یادگیری است. به عبارتی این واژه علاوه بر فعالیت حین تدریس به فعالیت‌های پیش از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس اشاره دارد. در بسیاری از موارد وقتی صحبت از واژه دانشجومحوری‌ می‌شود اشاره به یک روش تدریس تعاملی و فعالانه دارد. در حالیکه مفهوم واژه دانشجومحوری فراتر از یک روش تدریس می‌باشد که در آن دانشجویان به شکل کاملاً فعالانه در امر تدریس دخالت دارند. در استراتژی دانشجومحوری، استاد با آماده کردن پیش‌نویس طرح درس از دانشجویان می‌خواهد که در بخش‌های مشخص شده اظهار نظر نمایند و در نهایت با توافق جمعی آن را تصویب نهایی نمایند و به آن عمل کنند. در بسیاری از دانشگاه‌ها به اشتباه واژه دانشجومحوری بکاربرده می‌شود یا حتی برخی از اساتید آشنایی کامل با نحوه طراحی طرح درس ندارند. این مقاله با هدف شفاف‌سازی واژه دانشجومحوری از طریق آشناسازی با نحوه نگارش طرح درس و مشخص کردن حد و مرز مداخلات دانشجویان در طرح درسی صورت گرفت. 

کلیدواژه‌ها