نقدی بر برداشت های اشتباه از واژه دانشجومحوری

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشگی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

3 گروه علوم تربیتی

4 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

دانشجومحوری به معنای درگیر کردن دانشجویان در کل فرآیند یاددهی و یادگیری است. بعبارتی این واژه علاوه بر فعالیت حین تدریس به فعالیتهای پیش از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس اشاره دارد. در بسیاری از موارد وقتی صحبت از واژه دانشجومحوری می‌شود اشاره به یک روش تدریس تعاملی و فعالانه دارد. در حالیکه مفهوم واژه دانشجومحوری فراتر از یک روش تدریس می‌باشد که در آن دانشجویان به شکل کاملاً فعالانه در امر تدریس دخالت دارند. در استراتژی دانشجومحوری، استاد با آماده کردن پیش­نویس طرح درس از دانشجویان می­خواهد که در بخش­های مشخص شده اظهار نظر نمایند و در نهایت با توافق جمعی آن را تصویب نهایی نمایند و به آن عمل کنند. در بسیاری از دانشگاه­ها به اشتباه واژه دانشجومحوری بکاربرده می­شود یا حتی برخی از اساتید آشنایی کامل با نحوه طراحی طرح درس ندارند. این مقاله با هدف شفاف­سازی واژه دانشجومحوری از طریق آشناسازی با نحوه نگارش طرح درس و مشخص کردن حد و مرز مداخلات دانشجویان در طرح درسی صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها