کیفیت آموزش در هر یک از بخش‎های بالینی از دیدگاه دانشجویان سال‌های پنجم و ششم دندان‌پزشکی درسال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی ساختار و محتوای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان می‌تواند منبع مهمی برای تصمیم‌گیری مدیران آموزشی به شمار آید. لذا مطالعه‎ی حاضر با هدف تعیین کیفیت آموزش در هر یک از بخش‌های بالینی از دیدگاه دانشجویان سال‌های پنجم و ششم دندان‌پزشکی درسال 1399 انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه مقطعی تحلیلی کلیه دانشجویان سال‌های پنجم و ششم دندان‌پزشکی دانشکده دندانپزشکی رشت (88نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه دوبخشی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‎ی 23 آیتمی کیفیت آموزش در بخش‌های بالینی (مومنی دانایی و همکاران) درحیطه‌های دانش و عملکرد اساتید، رفتار اعضای هیئت‌علمی و پرسنل، امکانات بالینی و رضایت کلی دانشجویان بود. اطلاعات وارد نرم‌افزار 24 SPSS گردید. تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های t-مستقل، آزمون اندازه‌های تکراری و آزمون همبستگی اسپیرمن) استفاده به عمل آمد. سطح معناداری در تمام آزمون‎ها( 05/0>p) در نظر گرفته شده است.
نتایج :نتایج نشان داد میانگین سنی دانشجویان 36/1±59/24، 78نفر (6/88 درصد) مجرد و میانگین معدل دانشجویان 19/1 ± 73/15 بودند. بین میانگین نمره کیفیت آموزش در حیطه رضایت دانشجویان با بخش‌های بالینی ارتباط آماری معنادار بود (001/0>p). بالاترین میزان رضایت دانشجویان مربوط به بخش رادیولوژی و اطفال و پایین‌ترین نمره رضایت مربوط به بخش ارتودنسی وپروتز متحرک گزارش گردید. در حیطه‎ی دانش و عملکرد اساتید بخش اطفال بالاترین و بخش پروتز متحرک کمترین نمره (001/0>p)، در حیطه‎ی رفتار اساتید و پرسنل بخش اطفال بیشترین و بخش اندو کمترین (001/0>p)و در حیطه‎ی امکانات بالینی بخش اطفال بیشترین و بخش پروتز متحرک کمترین (001/0>p) نمره کیفیت آموزش را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: با تکیه برنتایج مطالعه حاضر لزوم توجه مدیران آموزشی به بهبود رضایت دانشجویان دربخش‌های بالینی به همراه بازنگری در شیوه‌های آموزشی اساتید مطابق با کوریکولوم ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها