کیفیت آموزش در هر یک از بخش‎های بالینی از دیدگاه دانشجویان سال‌های پنجم و ششم دندان‌پزشکی درسال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی دهان فک و صورت، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 دندان‌پزشک، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده


مقدمه: ارزیابی ساختار و محتوای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان می تواند منبع مهمی برای مدیران آموزشی به شمارآید. لذا مطالعه‎ی حاضر با هدف تعیین کیفیت آموزش در هر یک از بخش های بالینی از دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان‌پزشکی درسال 1399 انجام گرفت.
روش‌ کار: در این مطالعه مقطعی تحلیلی کلیه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان‌پزشکی دانشکده دندانپزشکی رشت (88نفر)مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه دوبخشی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‎ی 23 آیتمی کیفیت آموزش در بخش های بالینی (مومنی دانایی و همکاران) درحیطه‌های دانش و عملکرد اساتید، رفتار اعضای هیئت علمی و پرسنل، امکانات بالینی و رضایت کلی دانشجویان بود. اطلاعات وارد نرم افزار 24 SPSS گردید. تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های t-مستقل ، آزمون اندازه های تکراری و آزمون همبستگی اسپیرمن) استفاده به عمل آمد. سطح معناداری در تمام آزمون‎ها 05/0p < در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین سنی دانشجویان 36/1±59/24 ، 78نفر(6/88 درصد) مجرد و میانگین معدل دانشجویان 19/1 ± 73/15 بودند. بین میانگین نمره کیفیت آموزش در حیطه رضایت دانشجویان با بخش ‌های بالینی ارتباط آماری معنادار بود (001/0>p). بالاترین میزان رضایت دانشجویان مربوط به بخش رادیولوژی و اطفال و پایین ترین نمره رضایت مربوط به بخش ارتودنسی وپروتزمتحرک گزارش گردید.در حیطه‎ی دانش و عملکرد اساتید بخش اطفال بالاترین و بخش پروتزمتحرک کمترین نمره (001/0p <)، در حیطه‎ی رفتار اساتید و پرسنل بخش اطفال بیشترین و بخش اندو کمترین (001/0p <)و در حیطه‎ی امکانات بالینی بخش اطفال بیشترین و بخش پروتزمتحرک کمترین (001/0p <) نمره کیفیت آموزش را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: باتکیه برنتایج مطالعه حاضر لزوم توجه مدیران آموزشی به افزایش رضایت وتوانمندی عملی‌های دانشجویان دربخش‌های پروتز متحرک، ارتودنسی و اندو با بازنگری در شیوه های آموزشی مطابق با کوریکولوم آموزشی ضروری به نظر می‌رسد

کلیدواژه‌ها