بررسی همراهی رضایت تحصیلی و تیپ های شخصیتی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران .

2 دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه:. رضایت تحصیلی طیف وسیعی از جنبه های زندگی دانشجویان دندانپزشکی را در بر می گیرد که  تحقق برخی یا همه جنبه ها می تواند بر بهبود فرایند آموزش و ارتقای سطح کیفیت اموزش تأثیرگذار باشد. یکی از این جنبه ها ، تیپ شخصیتی است که ممکن است زمینه ساز رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی باشد. ما نیز در این مطالعه به بررسی ارتباط تیپ شخصیتی با رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی شهر زاهدان پرداختیم.
روش کار:در این مطالعه ی مقطعی، 135 دانشجوی دندانپزشکی پیوسته مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به صورت حضوری شرکت نمودند. پرسشنامه شامل اطلاعات زمینه ای دانشجویان، پرسشنامه ی رضایت تحصیلی JDI  و پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی  MBTI  بود که از در اختیار دانشجویان قرار گرفت. میانگین نمره ی تیپ های شخصیتی و رضایت تحصیلی توسط نرم افزار SPSS.22 در سطوح مختلف متغیرهای زمینه ای مقایسه شد.
نتایج:در مطالعه ی حاضر شایع ترین تیپ های شخصیتی ESTJ , ISTJ , ENTJ , INTJ  بودند. میزان رضایت کلی تحصیلی در دانشجویان دختر 179.09 و در دانشجویان پسر 164.95 و به طور معنی داری رضایت دختران بیشتر از پسران بود (P=0.007)..
 نتیجه گیری:به نظر می رسد دندانپزشکان با تیپ های شخصیتی  ENTP, ESTJ, ISTJ, ISTP, ENFJ، قابلیت بیشتری در یادگیری و مقابله با استرس هایی که روزانه در رشته ی دندانپزشکی به وجود می آید را داشته باشند و در نتیجه رضایت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند.
 

کلیدواژه‌ها