بررسی تاثیر بلوغ سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی( مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

چکیده

مقدمه :امروزه صاحب نظران معتقدند که سرمایه انسانی، به دلیل کمیابی، ارزشمندی، جانشین ناپذیری و تقلید ناپذیری به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، حیاتی است و مهم‌ترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره‌وری سازمان ایفا می‌کند از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر بلوغ سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجنداست
روش کار:پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند و غیر هیات علمی می باشد که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، با توجه به جدول مورگان ۹۰ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که جهت تحلیل آن‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss وPLS استفاده شده است
نتایج: نتایج نشان می دهد که در بین مولفه های متغیر مستقل بلوغ سرمایه انسانی ، محرک‌های ظرفیت یادگیری با میانگین3.41، دسترسی به دانش با میانگین 3.38، مشارکت کارکنان با میانگین 3.20، بهینه سازی نیروی کار با میانگین 3.16 و شیوه اعمال رهبری با میانگین 2.48 به ترتیب رده اول تا پنجم را داشته‌اند. میزان آلفای کرونباخ گویه های بلوغ سرمایه های انسانی برابر با 4/75و گویه های بهره وری برابر 6/81 بدست آمده است.از بین مولفه های بلوغ سرمایه انسانی اقدامات رهبری، درگیری کارکنان، دسترسی به دانش، بهینه‌سازی‌سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی تاثیر مثبت و معناداری دارد وفرضیه تاثیر ظرفیت یادگیری بر بهره وری کارکنان دانشی رد شد
نتیجه گیری: مولفه های بلوغ سرمایه انسانی در پیش بینی بهره وری کارکنان دانشی تاثیر گذار است

کلیدواژه‌ها