مروری بر حرفه ای گری در پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه مسمومین، دانشکده پزشکی مشهد، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حرفه‌گری پزشکی یکی از مهم‌ترین موضوعات چالش برانگیز کنونی در بحث اخلاق پزشکی است. این مقوله به معنای رفتارهای مطلوبی است که بایستی پزشکان در برابر بیماران و جامعه داشته باشند تا منجر به تعاملات مناسب شود. اشکالات ارتباط پزشک-بیمار منشاء شکایات متعددی می‎باشد. با وجود مطالعات فراوان در این زمینه، خلاء عظیمی از دانش تا عمل موجود است. و رفتارهای غیرحرفه‌ای همچنان ادامه دارد. هدف از این مقاله آن است که با مرور متون مرتبط، راهکاری عملی جهت ارتقاء حرفه‌گری پزشکی ارائه نماید.
روش کار: موضوع در پایگاه‌های اطلاعاتی ERIC, Google Scholar, PubMed, با استفاده از واژگان کلیدی: (حرفه‌ای‌گری پزشکی Professionalism)، (آموزش پزشکی Medical Education)، (اخلاق پزشکی Medical ethics) بررسی انجام شد. تعداد 38 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج: پزشک خوب علاوه بر دانش و مهارت تکنیکی، نیازمند مهارت ارتباطی و رفتار حرفه‌ای مناسب است. برای رسیدن به این هدف بایستی در طی دوران آموزش پزشکی، آموزش حرفه‌ای‌گری پزشکی نیز در متن کوریکولوم آموزشی قرار گیرد. جهت تحقق این هدف، طراحی کوریکولوم حرفه‌ای‌گری، تعیین اهداف کلی و جزئی، انتخاب روش تدریس، ارزشیابی مناسب و بویژه تمرکز بر پویایی این کوریکولوم با کمک گرفتن از بازخوردهای مستمر بایستی مدنظر قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: جهت تحقق اهداف حرفه‌ای‌گری پزشکی و پرورش صحیح پزشکان آینده، ضروری است که کوریکولوم مبتنی بر حرفه‌ای‌گری پزشکی در تمامی دانشگاه های سطح کشور عملیاتی شده و به طور مستمر مورد سنجش و اصلاح قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها