دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت عمومی، دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 مربی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 مربی، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری قاین، دانشگاه آزاد، بیرجند، بیرجند، ایران.

4 مربی، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

5 دانش آموخته کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: در جهان امروز با گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بحث در مورد کیفیت آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است به‌طوری که مسائل و مشکلات دانشجویی از موضوعات بسیار حیاتی به‌حساب می‌آید. لذا این مطالعه باهدف بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مؤثر بر یادگیری مهارت‌های بالینی در سال 1395 انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی کلیه مربیان بالینی (22 نفر) و دانشجویانی دانشکده پرستاری و مامایی قاین که واحد کارآموزی دارند (280 نفر) به‌صورت سرشماری انجام شد ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش مشخصات فردی، 38 سؤال در رابطه با عوامل تسهیل‌کننده و 27 سؤال عوامل بازدارنده مؤثر بر یادگیری مهارت‌های بالینی بود داده‌ها توسط Spss ورژن 22 تجزیه و تحلیل شد..
نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی در مربیان 54/4±13/32 و در دانشجویان 24/3±4/22 سال بود. در توزیع فراوانی عوامل بازدارنده از دیدگاه مربیان، ارتباط بین مربی و دانشجو 7/XMRبررسی عوامل تسهیل کننده از دیدگاه مربیان، رضایت دانشجو از نحوه ی ارائه ی دروس عملی و تئوری 7/XMR درصد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده جهت تسهیل در نحوه ارائه دروس تئوری و نظری و بهبود ارتباط بین دانشجویان و مربی‌ها و همچنین با ایجاد انگیزه و مسئولیت در دیگر اعضای تیم بهداشتی – درمانی، بازنگری و اقدامات مناسب توسط مسئولین آموزشی برای یک محیط بالینی آموزشی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها