تاثیر آروماتراپی بر میزان اضطراب قبل از آزمون ساختاریافته عینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 مربی،کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

3 دانشیار،دکتری آمار زیستی گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، مرکز اجتماعی مرکز تحقیقات بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی البرز

4 دانشیار، دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: اضطراب امتحان فاکتور مهمی است که تاثیر منفی روی موفقیت و پیشرفت دانشجویان طی فرایند تحصیل دارد. با توجه به شیوع بالای اضطراب آزمون در دانشجویان پرستاری ، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آروماتراپی بر اضطراب آزمون عینی ساختار یافته در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1398 انجام گرفت.
روش کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور روی دانشجویان پرستاری سال آخر (n=60) در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی کرج انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، پرسشنامه دموگرافیک و اضطراب امتحان ساراسون توسط دانشجویان هر دو گروه پر شد. سپس آروماتراپی استنشاقی برای دانشجویان گروه آزمون انجام شد. برای دانشجویان گروه کنترل هیچگونه مداخله ای انجام نشد. پس از 15 دقیقه هر دو گروه مجدد پرسشنامه اضطراب آزمون را پر کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمونهای آماری (یعنی کای دو ، تی زوجی و تی مستقل و تحلیل کواریانس) تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: از نظر آماری میزان اضطراب در هر دو گروه کاهش یافته است. میزان کاهش در نمره اضطراب در گروه کنترل 13/1 (pvalue<0.001)و در گروه مداخله 8/3 بود P-value = 0.029 نتیجه حاصل از آنالیز کواریانس نشان داد که میزان اضطراب قبل از مداخله تاثیر خیلی زیادی بر میزان اضطراب بعد دارد در صورتی که مداخله روی اضطراب تاثیر جزئی دارد (P-value <0.001) و ( p-value = 0.049).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که آروماتراپی استنشاقی می تواند در کاهش میزان اضطراب امتحان OSCE  موثر باشد. استفاده از آروماترپی در محیط آزمون برای دانشجویانی که اضطراب آزمون دارند، گزینه خوبی برای کمک به آنها است هرچند ارزیابی های بیشتری برای تایید تاثیر آروماتراپی روی اضطراب آزمون باید انجام شود.

کلیدواژه‌ها