مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

3 مربی ، گروه فوریتهای پزشکی ، دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

4 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: نقطه برش در یک آزمون، نمره ای است که آزمون دهندگان را به طبقات مختلف(نظیر رد – قبول ) تقسیم می کند. فرایند تعیین نقطه برش در آزمون های حوزه آموزشی  به کرات مورد استفاده قرار می گیرد .نقطه برش باید بر اساس یک متدولوژی مورد قبول عموم بوده و منعکس کننده قضاوت افراد با کفایت و واجد شرایط باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های پیشرفت تحصیلی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که طی آن کلیه مقالات مرتبط با هدف، با استفاده از کلید واژه های فارسی استاندارد سازی آزمون و تعیین نقطه برش در سایت های معتبر علمی فارسی  و انگلیسی جستجو شد.
نتایج: در جستجوی انجام شده،  هیچ منبع علمی معتبر فارسی  در زمینه تعیین نقطه برش یافت نشد. با این حال مقالات و کتب انگلیسی موجود در این زمینه به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: با وجود اهمیت تعیین صحیح نقطه برش علی الخصوص در آزمونهای پیشرفت تحصیلی، واینکه متون فارسی حاوی منابع اندکی در زمینه اصول و مبانی انجام این کار می باشد و احتمالا اندک بودن این منابع موجب آشنایی کمتر پزوهشگران با روند صحیح تعیین نقطه برش و تمایل انها به استفاده از روش های غیر علمی جهت انجام این مهم در مطالعات خود می باشد، این مقاله می تواند به عنوان راهنمای مبانی اولیه تعیین نقطه برش در آزمون های پیشرفت تحصیلی ، کمک کننده باشد 

کلیدواژه‌ها