بررسی میزان انطباق کوریکولوم کارشناسی رشته ی علوم آزمایشگاهی با مهارت شغلی بر مبنای آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دکتری، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران .

2 دکتری، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ،ایران.

چکیده

مقدمه: برنامه درسی (کوریکولوم) یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزشی یک جامعه شناخته می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان انطباق کوریکولوم کارشناسی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی با نیازهای شغلی این رشته بر مبنای آموزش پاسخگو بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 54 نفر از دانشجویان ترم آخر و 150 فارغ التحصیل کارشناسی شاغل در ده سال اخیر به روش سرشماری در سال 1399 انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، نظرسنجی در خصوص میزان کاربردی بودن دروس، و میزان رضایت کلی از برنامه درسی جمع آوری گردید. شاخص روایی پرسشنامه 75/0 و پایایی پرسشنامه 88/0=α تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تی مستقل از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تجزیه تحلیل شدند.
نتایج: بیشترین کاربرد دروس اختصاصی به دروس خون‌شناسی(1) و خون‌شناسی(2) به ترتیب با 9/51 و3/59 درصد از دید دانشجویان و 4/61 و 4/62 درصد از دید شاغلین و کمترین کاربرد برای درس سمینار از دیدگاه دانشجویان (6/55%) و شاغلین (8/56%) اختصاص داشت. در مورد دروس پایه نیز از دیدگاه دانشجویان و شاغلین بیوشیمی عمومی به ترتیب با 4/33 و 4/36 درصد بیشترین کاربرد و درس فیزیک حیاتی به ترتیب با 63 و 53 درصد کم کاربردترین دروس در انجام وظایف شغلی بود.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این تحقیق برخی دروس اختصاصی و پایه انطباق کمی را با نیازهای شغلی داشته‌اند؛ لذا بازنگری کوریکولوم در جهت انطباق دروس بر مبنای آموزش پاسخگو، ضروری است.

کلیدواژه‌ها