بررسی تأثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در دوره کارآموزی بیماری‎های زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات مراقبت‎های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده از روش‌های ارزیابی مبتنی بر عملکرد در کارآموزی‌های دانشجویان رشته‌ی مامایی اهمیت زیادی دارد و امکان رشد مهارت‌های فراگیران را در تشخیص، تصمیم گیری و مهارت‌های عملی فراهم می‌کند. مطالعه حاضر با هدف  تعیین تاثیر استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد  در دوره کارآموزی بیماری‎های زنان بر مهارت‌های مدیریت بیمار و رضایتمندی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اجرا شد.
روش کار: مطالعه حاضر، مداخله‎ای تک گروهی است. دانشجویان مامایی ترم هفت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به‎صورت سرشماری در مطالعه وارد شدند. در این مطالعه از روش بحث مبتنی بر مورد به عنوان یکی از روش های ارزیابی مبتنی بر عملکرد در کارآموزی بیماری زنان استفاده شد. هدف این روش، ارزیابی توانایی مدیریت بیماران، در 9 بیماری شایع و مهم زنان بود. برای اجرای روش مذکور، دانشجو لازم بود با گرفتن شرح حال کامل، بررسی پرونده بیمار و مطالعه منابع و متون در دسترس، بطور کامل بیماری مدنظر را بررسی کند و مراقبت‎های مورد نیاز بیمار را انجام دهد. جلسات بحث مبتنی بر مورد به‎صورت تکوینی و پس از جلسات کارآموزی برگزار شد. در این جلسات مهارت دانشجو در بررسی شکایت‎های بیمار و علایم بیماری، تشخیص‎های افتراقی، اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز ارزیابی شد. پس از ارزیابی، بازخورد لازم به دانشجو ارائه شد. ارزشیابی پایانی دانشجویان بصورت مشاهده‎ای انجام شد. رضایت‎مندی فراگیران بااستفاده از فرم نظرسنجی السون و همکاران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون‎های توصیفی(mean, SD) انجام شد.
نتایج: در این مطالعه 30 نفر از دانشجویان مامایی شرکت داشتند. میانگین سنی آن‎ها 1±22 سال بود. میانگین نمرات دانشجویان در رابطه با ارزیابی مدیریت بیمار 72/12±86 تعیین شد. 8/77 درصد دانشجویان معتقد بودند آموخته‌های حاصل از این روش در زمان اشتغال به آن‌ها کمک کرده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد روش بحث مبتنی بر مورد برای دانشجویان مامایی می‎تواند به عنوان ابزاری متناسب برای ارزیابی تکوینی مهارت های مدیریت بیمار دانشجویان استفاده گردد. استفاده از این روش، ضمن تعیین نقش و مسئولیت به دانشجویان به دلیل ارزیابی و ارائه بازخورد آنی می‎تواند به عنوان روشی مناسب در کارآموزی‎های بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها