تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه در یادگیری کارآموزی پزشکی اجتماعی در دانشجویان مقطع کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی اورتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات قلب و عروق،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند ، ایران

چکیده

مقدمه: در دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی با توجه به حجم مطالب آموزشی و فرصت کم نیاز به یک منبع خلاصه و کاربردی با قابلیت استفاده آسان در محیط کار عملی وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه در یادگیری کارآموزی پزشکی اجتماعی در دانشجویان مقطع کارآموزی داشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397 بود.
روش کار  به دوگروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. اپلیکیشن حاوی مطالب آموزشی طبق سرفصل‌های کوریکولوم دوره کارآموزی طراحی و قبل از ورود به فیلد آموزشی در تلفن همراه دانشجویان گروه مداخله نصب شد پس از گذراندن کارآموزی نتایج آزمون پایان دوره دو گروه مقایسه شد. همچنین پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان تکمیل شد. اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم افزار SPSS (16) با استفاده از آزمون تی مستقل، من ویت نی یو وکای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0=α تجزیه تحلیل شد.
نتایج : تعداد 132 نفر با میانگین سنی 65/0±9/22 سال در مطالعه شرکت کردند. نمره پایان بخش گروه مداخله 84/1±81/16 و گروه شاهد 64/1±16/16 بود که بطور معنی‌داری در گروه مداخله بالاتر بود (03/0=P) میانگین نمره وضعیت محیط آموزش بالینی 37/4±13/132 از 200 بود. میانگین نمره وضعیت آموزش بالینی و ابعاد ان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. (05/0<P).
نتیجه‌گیری: استفاده از نرم‌افزار آموزشی تلفن همراه باعث بهبود نمره دانشجویان در دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی شده است و ‌وان با برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تولید نرم‌افزارهای آموزشی باعث بهبود یادگیری شد.
 

کلیدواژه‌ها