تاب آوری تحصیلی و اشتیاق به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت نسبت به برنامه آموزش مجازی اجرا شده در دوران پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری- مامایی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری- مامایی واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22038/hmed.2023.68085.1235

چکیده

مقدمه: از اولین و ابتدایی‌ترین اقدامات برای جلوگیری از انتشار بیماری در پاندمی کرونا، در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، تعطیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و اجرای برنامه آموزش مجازی بود. این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت تاب‌آوری تحصیلی و ارتباط آن با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ( پرستاری و مامایی ) و غیر پزشکی در طول اجرای برنامه آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که در آن425 نفر از دانشجویان از دانشکده‌های مختلف دانشگاه به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز و اشتیاق به تحصیل فردریکز را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و با آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته های مطالعه حاکی از آن بود که کمترین تاب آوری تحصیلی در زمان اجرای برنامه آموزش مجازی در گروه علوم پزشکی وجود داشت و همزمان اشتیاق تحصیلی آنها نیز نسبت به گروه پایین‌تر گزارش شد. میانگین نمره کسب شده در هر دو متغیر وابسته مورد بررسی در دانشجویان مذکر نسبت به دانشجویان مونث بالاتر بود(01/0>p). همچنین بین میانگین نمره تاب-آوری تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی با غیر پزشکی تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت (001/0=p).
نتیجه گیری: یافته‌ها نشانگر وضعیت نامناسب تاب‌آوری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بود. با توجه به اهمیت آنها در رشته‌های علوم پزشکی که با حفظ جان افراد سرکار دارند، نیاز به توجه بیشتر برای ایجاد شرایط ارتباطی مناسب در محیط دانشگاه و اساتید با دانشجویان برای ارتقای وضعیت ایجاد شده ناشی از همه‌گیری کرونا احساس میشود.

کلیدواژه‌ها