نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 29-36

10.22038/hmed.2010.13694

مهدی ربیعی؛ سکینه محبی امین؛ صالح رشیدحاجی خواجه لو