نویسنده = ���������� ������������
انتخاب واژگان صحیح: پاشنه آشیل در مقالات آموزش پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22038/hmed.2022.59047.1165

مریم کرباسی مطلق؛ نازیلا زرقی