نویسنده = �������������� ���������� ����������
بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، بلوغ اجتماعی و سخت رویی روانشناختی با سلامت روان دانشجویان

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 54-65

10.22038/hmed.2020.49194.1031

فریده هاشمیان نژاد؛ سمانه مصطفی پور؛ شبنم علومی؛ مطهره مداحی نژاد