نویسنده = �������� ���������� ������ ������
بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 28-41

10.22038/hmed.2020.49660.1035

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر رحمانیان شریف آباد؛ حسین کریمی مونقی؛ مهدی فروغیان