نویسنده = �������������������� ����������
یادگیری الکترونیکی در بیمارستان اکبر مشهد درآغاز پاندمی کوید 19

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-68

10.22038/hmed.2021.52630.1096

حمیدرضا کیانی فر؛ نسرین موذن؛ مریم خالصی؛ نفیسه پوربدخشان