نویسنده = ������ ���� �������� �������� ������������
طراحی الگوی برنامه درسی با رویکرد برنامه درسی پنهان ومغفول با نظر به بسته های طرح تحول و نوآوری نظام سلامت

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 84-59

10.22038/hmed.2020.49858.1046

سارا صبوری؛ علا الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی ال اقا؛ علی عمادزاده