نویسنده = ���������� ������������
ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی براساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 20-6

10.22038/hmed.2020.49976.1051

علیرضا حیدری؛ جواد خادمی؛ زهرا خطیرنامنی؛ نرگس رفیعی؛ سیدکمال الدین میرکریمی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ منصوره لطفی؛ معصومه سهرابی