نویسنده = ���������� ���������� ��������
مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 96-85

10.22038/hmed.2021.54426.1116

حسین کارشکی؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مریم باقری؛ اکرم قنبری مقدم