نویسنده = �������������� ������
نظرات کارورزان بخش مسمومین در مورد وبینار های برگزار شده

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-73

10.22038/hmed.2020.51059.1070

لیلا اعتماد؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان؛ علی رحمانی؛ محمد مشیری