نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارتقاء فرآیندهای آموزش پزشکی در بستر ارائه ی خدمات سرپایی: شواهدی از یک بیمارستان بزرگ آموزشی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 53-44

10.22038/hmed.2021.56219.1137

حدیثه ارحامی نیا؛ زینب مسلمی زاده؛ سعید محمد پور؛ لادن گشایشی؛ علی عمادزاده؛ علی خورسند وکیل زاده