نویسنده = ������������ ����������
فلسفه پزشکی: ضرورت فراموش‌شده در آموزش علوم پزشکی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 90-81

10.22038/hmed.2021.56492.1136

فریده نصیری؛ سعیده غفاری فر؛ علی متولی؛ امیررضا ناصری؛ سیدمحمدسالار حسینی