نویسنده = �������������� �������� ���������������� ������������
ارزیابی تاثیر مداخلات حمایتی بر سطح اضطراب تجربه شده پس از مواجهه با کاداور در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22038/hmed.2021.58309.1162

اسماعیل رنجبر؛ علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان؛ ریحانه شفیعیان