نویسنده = �������������� �������������� ����������
بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان برعملکرد سازمانی بهورزان ومراقبین سلامت در شهرستان کاشمر سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22038/hmed.2021.58941.1166

فاطمه شاکری خلیل اباد؛ حسن غلامی؛ علی عمادزاده؛ مریم صالحیان؛ فاطمه باقریان فروتقه