نویسنده = �������� ���� ������������ ��������
تبیین تجربه زیسته دانشجویان دندانپزشکی یزد از تحصیل در دوران همه‌گیری کووید 19

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 84-76

10.22038/hmed.2022.59498.1168

مهدی قانع عز آبادی؛ سید مصطفی محمودی؛ آمنه حسینی یکانی