نویسنده = ������������ ������
مقایسه برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی، مورد مطالعه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22038/hmed.2022.60017.1173

آتنا گریوانی؛ ندا بهجتی؛ محبوبه منتظر عطائی؛ حسین کریمی