نویسنده = ������������ ������������ ��������
بررسی ارتباط ویژگی اساتید بالینی با رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی واحد قم ۱۳۹۹-۱۳۹۵

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22038/hmed.2022.61889.1195

نگین قاسم پور؛ لیلا کاظم نژاد ماتک؛ نیره رضوانی منفرد