رضایتمندی دانشجویان مرحله فیزیوپاتولوژی از کارگا ههای برگزار شده در مرکز مهار تهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نی مسال دوم 86- 85

زهرا موفقی؛ حمیده وحید؛ مصطفی داستانی؛ نازنین کرمی فر؛ مهدی رضا عمادزاده؛ حسین شباهنگ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1387، صفحه 7-10

10.22038/hmed.2008.13726