بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پرستاری کودک و خانواده، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دانستن دیدگاه و تجربیات اساتید از اخلاق دانشجویی می تواند راه گشا دانشجویان در دانشگاه باشد زیرا که در تعامل دانشجو و استاد یادگیری اتفاق می افتدوشرط اساسی قبول اخلاق هم می باشد.هدف از این مطالعه  تبیین مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه هیت علمی بوده است.
روش کار:این مطالعه کیفی (1389)از ده تن از اعضای علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه عوم پزشکی گلستان دعوت بعمل آمد.برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد.مطابق رویکرد"تحلیل محتوای"آنالیز شدند.رضایت آگاهانه شفاهیبرای شرکت در مطالعه اخذ گردید.
یافته ها:مضمون اصلی "رفتار عالی انسانی همراه با علم "استخراج شد.اساتید مفهوم اخلاق دانشجویی را با بروز"رفتار آکادمیک"در محیط دانشگاهی از دانشجوتوصیف کردند و رفتارهای "نامحترمانه"منافات با اخلاق دانشجویی می دانستند .احترام و قدردانی از استاد را جز لاینفک رفتار دانشجویان می دانستند "درپی کسب دانش بودن نه کسب مدرک "از دیگر مضامین بارزی است که مفهوم اخلاق دانشجویی را تبیین می نمایید "مراقبت دلسوزانه و توام با علم "و "رعایت شئونات اسلامی در پوشش و رفتار"از دیگر ابعاد مفهوم گاخلاق دانشجویی بوده است.
بحث و نتیجه گیری: اخلاق دانشجویی معادلبا رفتار آکادمیک ،محترمانه رفتار کردن،تعامل با بیمارئو انجام مراقبت دلسوزانه همراه با مهارت تفسیر شده است.آگاهی از دیدگاه اساتید در خصوص اخلاق دانشجویی می تواند به یادگیری رفتار حرفه ای کمک نماید.
کلمات کلیدی:اخلاف،دانشجو،اساتید،علوم پزشکی

کلیدواژه‌ها