بررسی مقایسهای جایگاه انواع تاکتیکهای ارتباطات سازمانی در بروز رفتارهای هنجارشکنانه بین فردی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتریphdگروه مدیریت رفتارسازمانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاکتیکهای تاثیر، تاکتیکهای مورد استفاده توسط افراد در کارها برای اثرگذاری بر سرپرستان، همکاران و زیردستان آنها است.این مطالعه تاکتیک های مذکور رابه این صورت تعریف میکند که چگونه سرپرستان به منظور تاثیرگذاری وتغییر نگرش زیر دستشان و متقاعدسازی آنه جهت پذیرش برخی از نیازها ،نتایج یا تصمیمات اتخاذ شده توسط سرپرست یا سازمان با آنها ارتباط برقرار میکنند.لذا تاکیید بر ارتباطات رو به پایین است .هدف  از این پزوهش بررسی رابطه انواع تاکتیک های ارتباطات سازمانی و رفتارهای هنجار شکنانه بین فردی است.
روش:روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است وجامعه آماری پژوهش پرستاران بیمارستان های دولتی استان یزد می باشند.در پژوهش حاضر انواع تاکتیک های ارتباطات سازمانی ارائه شده است یاماگوچی (2005)استفاده شده است
یافته ها:محاسبات حاکی است حدود 70 درصد از واریانس متغییر ملاک (رفتارهنجارشکنانه)بوسیله متغیرهای پیش بین در تحقیق حاضر (یعنی انواع سه گانه تاکتیک های ارتباطی )پیش بینی میشود.سهم پیش بینی تاکتیک ارتباطاتی منطقی و آن نیزاز تاکتیک ارتباطاتی نرم بالاتراست.
نتیجه گیری:نتایج حاکی است رابطه تاکتیک ها ی ارتباطاتی بین فردی سخت ومنطقی با هنجارشکنی فردی مثبت و معنی دارست.لیکن رابطه تاکتیک ارتباطات بین فردی نرم و هنجارشکنی بین فردی منفی و معنادار است.
واژه های کلیدی:ارتباطات،تاکتیک های ارتباطات سازمانی،هنجارشکنی،پرستاران
 

کلیدواژه‌ها