طراحی و روان‌سنجی چک‌لیست ارزیابی مهارت‌های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت‌مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران

2 2استادیار گروه پروتزهای دندانی*، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی تهران

3 فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی تهران

4 مشاور آماری دانشکده دندانپزشکی تهران

چکیده

مقدمه: ارزیابی کلی GLOBAL RATING روشی سریع و آسان است اما نمره‌ی دریافتی دانشجو توسط اساتید مختلف در آن متفاوت بوده و نیز در صورت تکرار ارزیابی، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد.
پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزاری تحت عنوان چک لیست برای ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان در واحد پروتز پارسیل عملی، و نیز بررسی میزان رضایت‌مندی اساتید و دانشجویان از چک لیست طراحی شده انجام شد.
روش کار: با ارزیابی آیتم‎هایی در یک پنل تخصصی دیدگاه‌های اساتید اخذ و تغییرات لازم در آن اعمال و روایی محتوای چک‌لیست با روش Lawshe به تایید رسید. پایایی ابزار در دو سطح پایایی ارزیابان و پایایی ابزار با روش   test-re-test انجام شد. و میزان رضایت‌مندی اساتید و دانشجویان با استفاده از یک معیار 5 قسمتی بررسی و گزارش گردید.
نتایج: میزان رضایت‌مندی دانشجویان و اساتید از چک‌لیست بالا بود، بیشترین رضایتمندی اساتید در پاسخ به گزینه‎ی (به نظر شما این روش ارزیابی، تا چه اندازه در عدم تأثیرپذیری از نظر شخصی ارزیابان در نمره دهی موفق می‎باشد؟) با میانگین 6/4 امتیاز و کم‎ترین رضایتمندی هم درباره‎ی گزینه‎ی (به نظر شما سهولت استفاده از این شیوهی ارزیابی برای ارزیابان چه اندازه است؟) با میانگین 0/3 امتیاز به ثبت رسید.
نتیجه گیری: با توجه به روایی و پایایی مناسب چک‌لیست و نیز رضایت‌مندی دانشجویان و اساتید به نظر می‌رسد چک‌لیست طراحی شده بتواند برای ارزشیابی دانشجویان در این واحد درسی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها