مقاله پژوهشی

طراحی و روان‌سنجی چک‌لیست ارزیابی مهارت‌های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت‌مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)

مریم معماریان؛ مهران بهرامی؛ محمد رضا بابایی؛ محمد جواد خرازی فرد

مقاله مروری