بررسی وضعیت ترجمان دانش ازدیدگاه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، انفورماتیک پزشکی ، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دکتری حرفه ای، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی، مشهد، ایران

4 دانشیار،گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین بخش‌های انتقال دانش در حوزه دانش پژوهشی، ترجمان یافته های پژوهشی به زبان مخاطبان و ذینفعان می باشد. ترجمان دانش به عنوان روشی جهت استفاده کاربردی از دانش نظری تولید شده توسط دانشگاه ها جهت بهبودفرایندهای آموزشی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است. این تحقیق به بررسی وضعیت ترجمان دانش در بین اعضای هیئت علمی پرداخته است.
روش کار: ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﻋﻀـﺎی ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻰ دانشکده علوم پزشکی مشهد  بودند ﻛﻪ در نیمسال 99-98 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ مشغول به کار بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ترجمان دانش بود که توسط کمیته ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین و تایید اعتبار شده است و مجددا جهت این تحقیق روایی و پایایی آن تایید گردید و ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ دانشکده ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻰ مشهد و بیمارستان‌های وابسته، اﺑـﺰار ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻮزﻳﻊ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺟﻤﻊ آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛــﻞ ﻫــﺮ ﻳــﻚ از ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در ﺗﺮﺟﻤــﺎن داﻧــﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(3.22) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ عامل » تغییر رفتار تصمیم گیرندگان یا حصول نتایج کاربردی بواسطه نتایج پژوهش ها « و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (3.05) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ عامل » تولید شواهد قابل استفاده در تصمیم گیری‌ها« ﺑﻮده اﺳﺖ. میانگین سایر عوامل موثر در ترجمان دانش عددی بین (3.05) و (3.22) بود.
نتیجه گیری: هرچند در برخی از زیرعامل های حوزه های یاد شده از مطلوبیت لازم برخوردار بوده‌اند، لکن در مجموع و بطور کلی هیچکدام از این عوامل تشکیل دهنده انتقال دانش در وضعیت مطلوب نبودند.

کلیدواژه‌ها