ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص هماتولوژی ، گروه هماتولوژی انکولوژی ،مدیر گروه داخلی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار ، فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم ، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد ، گروه بیماریهای کبد و گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار ،مرکز تحقیقات بیمارستان اکبر ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار متخصص داخلی، گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد ، گروه بیماریهای کبد و گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 دانشیار گروه آموزش پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

8 استادیار، متخصص داخلی، گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پاندمی بیماری کووید، جنبه های مختلف زندگی از جمله آموزش پزشکی را تحت تاثیر قرار داده است. لذا  در این شرایط  به نظر می‌رسد شیفت آموزش پزشکی به سمت آموزش ترکیبی مجازی و حضوری اجتناب‌ ناپذیر باشد. ما تلاش کردیم  جهت ارتقاء آموزش فراگیران در بخش داخلی، از این شیوه نوین استفاده  کنیم.
روش کار: مطالعه حاضر، به صورت شبه تجربی بدون گروه کنترل، بر روی تمام دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستان امام رضا و قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فروردین 1399 تا دی 1399 به صورت سرشماری انجام شد. آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری، شروع شد. میزان رضایتمندی فراگیران از طریق پرسشنامه Distance education learning environments survey(DELES)  که روایی و پایایی آن در مطالعات گذشته بررسی شده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام فراگیرانی که بیش از یک سوال از 30 سوال پرسشنامه را پاسخ نداده بودند و نیز دانشجویان سال اخر از مطالعه خارج شدند. انالیز داده ها با استفاده ازنرم افزار spss (22) انجام  شد.
نتایج: در مجموع 26 نفر در این نظر سنجی شرکت کردند که شامل 10 مرد(38.5%) و 12 زن (46.5%) و 4 نفر که جنسیت  انها مشخص نشده بود. در این نظرسنجی، میزان رضایت از برنامه اجرا شده نوین آموزش تلفیقی در گروه داخلی " به میزان (66.66%) بود. در رابطه با سوالات بیشترین امتیازات را فراگیران به توانایی اشتراک اطلاعات (4.11) و همکاری با دانشجویان دیگر (4.07) ذکر کردند.
نتیجه گیری: نتایج این نظرسنجی، نشان دهنده، تمایل فراگیران به آموزش مجازی به عنوان بخشی از فرایند آموزشی، بود. بهبود نتایج و بازخوردهای فراگیران پس از حرکت به سمت آموزش ترکیبی مجازی و حضوری، علی رغم تمام محدودیت های اعمال شده در دوران پاندمی کووید نوید از آینده ای روشن تر در آموزش گروه داخلی است.

کلیدواژه‌ها