بررسی رضایتمندی کارورزان از دوره 28 روزه طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در دوره پزشکی عمومی ، دوره کارورزی از مهم ترین مراحل آموزش بالینی است و  عوامل متعددی بر نتایج استراتژی‌های آموزش تأثیر میگذارد. یکی از مهم ترین این عوامل رضایتمندی دانشجویان از آموزش های ارائه شده می باشد. ما این مطالعه را با هدف بررسی میزان رضایتمندی کارورزان از دوره طب اورژانس طراحی کردیم.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی کارورزان طب اورژانس ، در سال 1400 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، اجرا شده است. رضایتمندی کاروزان از این دوره با استفاده از پرسشنامه طراحی شده توسط محققین که روایی و پایایی آن به تائید 7 تن از اساتید گروه رسیده است، بررسی شد. نظرسنجی پس از اتمام دوره و با استفاده از نظر سنجی آنلاین انجام و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 انجام شد.
نتایج: در مجموع84 کارورز در این مطالعه همکاری داشتند که 37 نفر (44%) مذکر و 47 نفر (56%) خانم بودند . در این بین بیشترین امتیاز مربوط به نظارت قاطع برای جلوگیری از واگذاری کشیک ها با 65 مورد(3/89% ) موافق بود و کمترین امتیاز مربوط به آموزش ایمنی و آموزش به بیمار با 9 مورد (8/48%) موافق بود . از کارگاه های آموزشی برگذار شده ، بیشترین رضایت از احیا پایه بالغین با 64 مورد (1/76 %) موافق بود.  
نتیجه گیری: نتایج این نظرسنجی، نشان دهنده ، رضایتمندی بالای 50% فراگیران از دوره اورژانس و کارگاه های برگزار شده ، سرفصل های آموزشی ارائه شده و آموزش اثر بخش در این دوره بود. با توجه به کمترین میزان رضایت (2/51 %)  از آموزش های ارائه شده در مبحث آموزش به بیمار و ایمنی ،این مبحث به سرفصل های آموزشی در دوره اضافه گردید. نظر سنجی دانشجویان راهی موثر جهت شناخت نیازها و در نتیجه ارائه خدمات آموزشی بهتر می باشد.  

کلیدواژه‌ها