ارزیابی دانش، نگرش و مهارت تکنیسین های داروخانه های شهر اهواز با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و ارائه پودمان آموزشی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت انسان یکی از ابعاد مهم در مراقبت‌های پزشکی است. در این میان، داروخانه در دسترس ترین عضو گروه خدمات سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی میزان دانش، مهارت و نگرش تکنیسین‌های داروخانه شهر اهواز طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و ارائه پودمان آموزشی مناسب بود.
روش کار: روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش(720 تکنیسین)، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی میزان دانش، مهارت و نگرش تکنیسین‌ داروخانه با گزینه‌های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد به‌صورت تصادفی بین 250 نفر توزیع شد اما فقط 130 پرسشنامه‌ تکمیل شد. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS24 در دو بخش توصیفی(شاخص‌های فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمونt تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی شفه) تجزیه‌وتحلیل گردید.
نتایج: با توجه به نتایج آزمون­های آماری، میزان تسلط تکنیسین‌ها بر اساس خوداظهاری در پرسشنامه، در ابعاد دانش، مهارت و نگرش به‌طور معناداری بیش از میانگین مورد انتظار بود(001/0 p˂)؛ بین میانگین نمرات تکنیسین‌ها بر اساس رشته‌ تحصیلی در متغیرهای دانش، نگرش و مهارت تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P >)؛ اما بین تکنیسین‌ها به تفکیک سابقه در میانگین دانش، مهارت و نگرش تفاوت معنادار وجود دارد(001/0P≤).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که. برای حل این مهم و جهت جلوگیری از بروز فاجعه انسانی، باید به فکر بازنگری عمیق و اساسی بود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها