سنجش وضعیت تحصیل، مهارت و شغل فارغ التحصیلان مقاطع تخصص دانشکده داروسازی شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و مدیریت دارو؛ دانشکده داروسازی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تهران؛ ایران

2 دکتری حرفه ای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22038/hmed.2022.67301.1230

چکیده

مقدمه: بررسی وضعیت فارغ التحصیلان مقطع تخصص داروسازی با توجه به نقش برجسته آنان در سیستم بهداشت و درمان و هزینه های مادی و معنوی فراوانی که در این بخش می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه وضعیت تحصیل، مهارت و شغل دانش آموختگان مقاطع تخصص دانشکده داروسازی شهید بهشتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
روش کار: روش اجرای این مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد. با مطالعه متون و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان این حوزه، شاخص های اصلی مورد سنجش استخراج شده و ابزار جمع آوری داده که پرسشنامه می باشد، طراحی شد. با تعیین جامعه آماری و اندازه نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها برای 166 نفر از دانش آموختگان دوره تخصص دانشکده داروسازی شهید بهشتی در بازه زمانی خرداد تا آذر 1400 ارسال شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، جمع آوری و تحلیل اطلاعات براساس آزمون های آماری مربوطه انجام شد.
نتایج: 3/70 درصد پاسخ دهنده ها در مشاغلی هستند که حداقل تحصیلات لازم برای انجام آن شغل ها، دکترای تخصصی می باشد. 54 درصد افراد شرکت کننده در این پژوهش در شهر تهران مشغول به خدمت هستند و 3/52 درصد به عنوان هیات علمی مشغول به فعالیت می باشند. اکثریت پاسخ دهندگان در مقطع قبلی در رشته داروسازی تحصیل نموده اند. عمده دانش آموختگان نسبت به ویژگی شغلی و مهارت دوره تخصص، رضایت متوسط و از وضعیت تحصیلی رضایت پایین دارند.
نتیجه گیری: میزان رضایت از وضعیت تحصیلی در دوره تخصص، تطابق مهارت ها با نیازهای بازار کار و اشتغال افراد در موقعیت های شغلی مربوط به رشته تخصصی، نیازمند توجه جدی سیاست گذاران جهت رفع کاستی های این حوزه می باشد.

کلیدواژه‌ها