به استحضار می رساند نشریه« افق توسعه آموزش علوم پزشکی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر اساس آیین نامه ارزیابی نشریات موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) در کمیته ارزیابی نشریات مورخ 1402/08/24، بررسی و برای ورود به فهرست نشریات لیست اولیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(به مدت یکسال) تاییدشده است.