نویسنده = ���������� ���������� ����������
چالش های مقطع آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد . مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 35-49

10.22038/hmed.2020.51532.1079

علی اکبر حیدری؛ ملیحه دادگر مقدم؛ حمیده ابراهیمی گرویی


بررسی وضعیت ترجمان دانش ازدیدگاه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 56-45

10.22038/hmed.2020.51295.1074

مرجان رسولیان کسرینه؛ علیرضا ابراهیمی؛ ناهید شریف زاده؛ محمد رضا نعیمی بنائیان شرق؛ ملیحه دادگر مقدم