نویسنده = ���������������� ������������ ������������
بحران کووید- 19، فرصتی برای تلفیق آموخته‌های پاندمی در تحول فرایند آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-1

10.22038/hmed.2021.53777.1111

مرجان عرب رحمتی پور؛ علیرضا عبادالهی نطنزی؛ غلامرضا عرب رحمتی پور