نویسنده = �������� �������������������� ��������
همبستگی انگیزه ، خودکارامدی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.65950.1225

فاطمه شریفی فرد؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ فائزه کبرایی آبکنار؛ محسن فارسی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ الهام علی مددی


بررسی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-34

10.22038/hmed.2020.50081.1053

شهرزاد غیاثوندیان؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ حمید آسایش؛ رقیه صادقی؛ محمدرضا آزاده؛ محمد پرورش مسعود