نویسنده = �������� ������������ ����������
مروری بر مبانی تعیین نقطه برش در آزمونهای پیشرفت تحصیلی و معرفی روش علمی انگوف

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 96-85

10.22038/hmed.2021.54426.1116

حسین کارشکی؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مریم باقری؛ اکرم قنبری مقدم


بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 64-78

10.22038/hmed.2020.50395.1058

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی